logo klein vanguyse

 Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
7u tot 17u

Zaterdag:
8u tot 12u

Zon- en feestdagen gesloten

 Eindejaarsopening

Open maandag 26/12
t/m zaterdag 31/12/2022

Open van 8u tot 12u

Gesloten op 
maandag 2 januari 2023

   Voorhout 85, 9190 Kemzeke      0032 (0)3 779 77 91       mail@vanguyse.com

logo FansVanGuyse rood digitaal RGB

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

  1. Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst, zijn de volgende algemene verkoopsvoorwaarden op al onze handelsverrichtingen toepasselijk.
  2. Al onze facturen zijn netto, contant betaalbaar op onze kantoren te Stekene, elke andere betalingswijze is enkel geldig indien schriftelijk door ons bevestigd na verloop van 30 dagen wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met : A) verwijlintresten vanaf de factuurdatum en berekend volgend de geldende basisvoet, toegepast door de vereniging der Belgische banken voor leningen en voorschotten op lopende rekeningen vermeerderd met 2 %.
    Een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 500 euro, als dekking van bijkomende administratieve onkosten, veroorzaakt door de laattijdige betaling bovendien zullen alle vorderingen zelfs met tijdsbepaling onmiddellijk eisbaar worden in geval van niet – tijdige betaling van een factuur, aanvraag tot concordaat, kennelijk onvermogen of achterstand aan bijdrage rijksdienst sociale zekerheid.
  3. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze zetel, eventuele kosten van in ontvangst name van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De goederen verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico van verantwoordelijkheid van de koper, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen kosten in voor het vervoer.
  4. Klachten zijn slechts geldig wanneer de koper deze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven meldt aan de verkoper binnen de acht dagen na levering. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper de aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor andere (on)rechtstreekse schade.  Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
  5. Wanneer de koper, wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Worden onder meer conventioneel als geval van overmacht beschouwd : oorlog, natuur omstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarse van grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij een van zijn leveranciers.
  6. Eigendomsvoorbehoud : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  7. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijk zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing, voor alle geschillen is alleen de handelsrechtbank van Sint-Niklaas bevoegd.